Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO ELEVERLASH.

ZANIM DOKONASZ ZAWARCIA UMOWY, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NA ADRES MAILOWY info@eleverlash.com

Sklep ELEVERLASH jest obsługiwany przez Drhamhil Corp. Marbella, 57th West Street No 9, City of Panama, Panama

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Firma Drhamhil Corp. Marbella prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem strony produktowej.

2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat lub za zgodą opiekuna ustawowego.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę frmę Drhamhil Corp. Marbella.

6. Firma Drhamhil Corp. Marbella zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a sprzedawcą frmą Drhamhil Corp. Marbella. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfkacji zamówienia.

§2. Składanie zamówień i płatności

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową produktu, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Zamówienia można składać poprzez:

a) na stronie sprzedażowej produktu - 24h;

b) e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – 24h;

c) wysyłając zamówienie na adres zamowienia info@eleverlash.com – 24h;

3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w ciągu

5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówka przy odbiorze,

b) przelew bankowy.

6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

7. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.

8. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Drhamhil Corp. Marbella jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.

9. Jeśli na paragonie fskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

§3. Koszt i czas dostawy

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem poczty polskiej oraz frmy kurierskiej.

2. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.

3. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).

4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.

§4. Reklamacje i zwroty

1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres frmy z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.

3. Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego wraz z wszelkimi płatnościami, w tym kosztami dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to kupującemu zostaną zwrócone jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

§5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym oraz realizacji przesyłek marketingowych drogą elektroniczną, tzw. newsletterów.

2. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.”

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób i frm nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Drhamhil Corp. Marbella.

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

5. Strona produktowa posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

§6. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki frmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.

3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

4. Informacje znajdujące się na stronie produktowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Dbałość o prawa Konsumenta jest jednym z priorytetów działalności Firmy, stąd postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów Prawa, i wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i je należy stosować.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) NiepotrzebneFORMULARZ REKLAMACYJNY (WZÓR)

................................................................................................

................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................